Ska du hyra ut din bostad?
Hyr ut helt kostnadsfritt
till våra företag

Söker ni bostad? Låt oss göra jobbet.

Ni betalar bara arvode om ni hittar boende genom oss.

 


Hyra

Här finner du frågor och svar som handlar om hyror.

Hur långa är hyresperioderna?

Hyresperioderna varierar från 1 månad till flera år.
 

Hur mycket får jag ta ut i hyra för min lägenhet?

 

 

Tillåten hyresnivå vid uthyrning i andrahand enligt hyreslagen av hyresrätt är enligt bruksvärdesprincipen. Denna princip innebär att du vid en hyresrätt enbart har rätt att begära en andrahandshyra som är samma belopp som din grundhyra. Hyr du ut bostaden möblerad godkänner Hyresnämnden ett tillägg på hyran på 10-15 % för möblerna.

Överhyror kan anmälas till Hyresnämnden för prövning. Anmälan kan göras oavsett om hyresgästen är en juridisk eller fysisk person. Hyresnämnden avgör vilken hyra som är skälig i varje enskilt fall. Hyresvärden blir återbetalningsskyldig för överskjutande hyra samt ränta på beloppet. Anmälan måste ske senast tre (3) månader efter hyreskontraktets upphörande och beloppet kan vara retoraktivt för maximalt 24 månadshyror.

 

Sedan 2013-02-01 gäller följande vid uthyrning av villor, bostadsrättslägenheter som hyrs ut av bostadsrättshavaren, möblerade och omöblerade rum eller ägarlägenheter. Lagen gäller när en lägenhet hyrs för att användas som bostad under förutsättning att uthyrningen inte sker i en näringsverksamhet. En person som hyr ut en bostad som han eller hon under en tid inte har behov av bedriver normalt inte näringsverksamhet. En person som hyr ut tre bostäder eller fler anses normalt bedriva näringsverksamhet. Om en person upplåter flera bostäder, gäller lagen bara för den första upplåtelsen. För de senare gäller i stället reglerna i hyreslagen.

 

Hyrans storlek får inte påtagligt överstiga kapitalkostnaden och driftskostnaden för bostaden. Då kan hyresgästen begära hyran sänkt hos Hyresnämnden.

 Kapitalkostnaden beräknas som en skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Om bostaden nyligen köpts kan köpeskillingen ge en god indikation om marknadsvärdet. Ett riktvärde för avkastningsräntan är att fyra procent för närvarande är en acceptabel nivå. Beräkningen är inte kopplad till uthyrarens faktiska lånekostnader.

Det finns ingen möjlighet för hyresgästen att ansöka om att få tillbaka de belopp som han eller hon betalat utöver den i lagen angivna hyresnivån. Det är en skillnad mot hyreslagen som ger hyresgästen rätt att få tillbaka de belopp som betalats utöver skälig hyra under ett år tillbaka i tiden.

 

Hyresgästen har rätt att säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen.  Hyresvärden har  rätt att – oavsett den avtalade hyrestiden – säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen.

Exempel: Om hyresgästen säger upp hyresavtalet den 12 augusti, upphör det att gälla den 30 september. Om i stället hyresvärden säger upp avtalet den 12 augusti upphör avtalet att gälla den 30 november.

 

Hyresgästen har inte rätt att mot hyresvärdens vilja få hyresavtalet förlängt. Det gäller oavsett hur länge hyresförhållandet har varat. Om hyresvärden säger upp avtalet, är hyresgästen skyldig att flytta vid uppsägningstidens slut. Om ett hyresavtal som ingåtts på ett år löper ut, är hyresgästen skyldig att flytta utan uppsägning från hyresvärden.